Quản lý Thành Tích

OKRs Là Gì
Quản lý Thành Tích OKRs Là Gì

OKR - Objective Key Result là Quản trị theo Mục tiêu và Kết quả Then chốt, là một khuôn khổ để xác định và theo dõi mục tiêu và kết quả làm việc

Xây dựng KPIs như thế nào cho hiệu quả
Quản lý Thành Tích Xây dựng KPIs như thế nào cho hiệu quả

KPI - tiếng anh là Key Performance Indicator là chỉ số đánh giá hiệu quả công việc, là công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc được thể hiện qua số liệu, tỉ lệ, chỉ tiêu định lượng, nhằm phản ảnh hiệu quả hoạt động của các tổ chức hoặc bộ phận chức năng của công ty hay doanh nghiệp cá nhân

KPI là gì
Quản lý Thành Tích KPI là gì

KPI, trong tiếng Anh gọi là "Key Performance Indicator" là chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động của một bộ phận trong một công ty hoặc sự vận hành của cả công ty.