Dịch Vụ

Test Kỹ Năng HRBP
HR Service Test Kỹ Năng HRBP

Bạn có muốn xác định NĂNG LỰC CỦA MÌNH TƯƠNG ỨNG VỚI CHỨC DANH ĐANG CÓ ? Bạn muốn kiểm tra năng lực HRBP của mình, cực đơn giản, hãy tham gia bài kiểm tra năng lực HRBP của Link Power

Lịch Đào Tạo Tháng 7 2020
Đào Tạo Lịch Đào Tạo Tháng 7 2020

Tổng hợp lịch khai giảng các khóa đào tạo của Link Power trong tháng 7

Lịch Đào Tạo Tháng 8 2020
Đào Tạo Lịch Đào Tạo Tháng 8 2020

Tổng hợp lịch khai giảng các khóa đào tạo của Link Power trong tháng 8/2020